Svatovojtěšské konference se dlouhodobě věnují otázce užší spolupráce zemí středoevropského prostoru. Každoroční konference je věnována jinému aspektu středoevropské spolupráce. Změna, které společně čelíme, není svým dopadem nepodobná situaci před 10 stoletími, kdy se vytvářela základní mapa uspořádání Evropy. Ve střední a východní Evropě byl tehdy proces budování národních států přímo spojen s nenásilnou christianizací propojenou osobností sv. Vojtěcha, jehož odkaz nás oslovuje i po tisíci letech.

V předvečer konference se též každoročně koná předání Ceny svatého Vojtěcha (Pretium Sancti Adalberti), kterým spolek Patrimonium Sancti Adalberti vyjadřuje uznání osobnostem za výjimečný příspěvek posilování středoevropských tradic a hodnot. Na závěr každé konference se její účastníci obracejí k veřejnosti a na politické představitele svých zemí, aby usilovali o prohlubování takovéto spolupráce.

2023

"BUDOUCNOST STŘEDNÍ EVROPY"

13. - 15. října, 2023, OREA Hotel Pyramida (Praha, Česká republika)

Konference v roce 2023 reflektovala zejména skutečnost, že v měnícím se globálním uspořádání současného světa nemá užší spolupráce zemí středoevropského prostoru alternativu.

Středoevropané by proto neměli jen čekat na výsledek dohody velmocí o novém světovém pořádku, ale měli by v této chvíli převzít iniciativu a sami se aktivně zapojit do procesu definice a politického utváření geopolitického prostoru, ve kterém žijí.

Základní stavebním kamenem středoevropské spolupráce jsou národní státy.

K jejich zdravému utváření je nezbytná obnova národohospodářského ekonomického myšlení, společné infrastrukturní projekty a pro-populační politika, která jediná svědčí o zdravém rozvoji společnosti. Na tyto témata se soustředila diskuse v rámci stejnojmenných pracovních skupin konference.

Více >

2022

"SVATÝ VOJTĚCH A STŘEDOEVROPSKÝ PROSTOR"

10. - 12. června, 2022, OREA Hotel Pyramida (Praha, Česká republika)

První ročník mezinárodní konference "Svatý Vojtěch a středoevropský prostor" se konal pod záštitou otce arcibiskupa kardinála Duky v červnu 2022 v Praze, a to za účasti zástupců šesti středoevropských zemí, konkrétně České republiky, Polska, Slovenska, Rakouska, Slovinska a Srbska.

Laureátem svatojtěšské ceny za rok 2022 se stal slovenský matematik a bývalý ministr vnitra Slovenska Vladimír Palko, který také přednesl svoji laureátskou řeč "Moc a její pokušení".

Samotná mezinárodní konference se věnovala zejména otázce společných hodnot zemí širšího středoevropského prostoru, ve kterém základním identifikujícím kamenem jsou hodnoty, které přineslo křesťanství.

Více >