KNIŽNÍ EDICE 

Pro účely současného výkladu dědictví svatého Vojtěcha v kontextu středoveropského regionu založil spolek svoji stejnojmennou knižní edice nazvanou "Patrimonium Sancti Adalberti". Prvním počinem této edice je sborník "Svatý Vojtěch a středoevropský prostor" vydaný v červnu 2021, které opatřil úvodním slovem arciopat břevnovského kláštera P. Prokop Siostrzonek, OSB. Pro studijní účely si sborník můžete stáhnout přímo z naší webové stránky. 

Svatý Vojtěch a středoevropský prostor


Globálně politická situace Evropy se dnes mění podobně zásadně jako před deseti stoletími. Velmoci o novém uspořádání tohoto prostoru nejen uvažují, ale i je do určité míry plánují, samozřejmě ve svůj vlastní prospěch. Renomovaní autoři promýšlejí perspektivu možné užší spolupráce středoevropských národů z pohledu jejich obyvatel,
jež by při zachování svrchovanosti zúčastněných států umožňovala efektivní součinnost při hájení společných hodnot a životních zájmů
v oblasti bezpečnosti, infrastruktury i národního hospodářství. Společnou inspirací je příklad Slavníkovce Vojtěcha, na jehož života dílo se odkazují kulturní i státoprávní tradice zemí Visegrádu.

Publikace vychází ve dvou jazycích - česky a anglicky. 


Kolektiv autorů: 

Petr Bahník, Jaroslav Bašta, Petr Drulák, Aleš Dvořák,
Petr Charvát, Stanislav Janský, Zdeněk Koudelka,
Adam Kretschmer, Radomír Malý, Martin Pecina, Igor Volný, Zdeněk Žák

Vydání: první
Místo a datum vydání: Praha, červen 2021 
Vydavatel: Patrimonium Sancti Adalberti, z.s.
MK ČR E 24182
ISBN 978-80-270-9766-1 (brožovaná verze)
ISBN 978-80-270-9767-8 (pdf verze česká) Saint Adalbert and Central Europe

Europe's global political situation is changing as fundamentally today as it did ten centuries ago.

The great powers have not only been thinking about a new arrangement of this space but have already been planning for it to some extent, of course, to suit their own interests. The renowned authors reflect on the prospects of potential closer cooperation among Central European nations from the perspective of their populations, which, while preserving the sovereignty of the participating states, would enable effective cooperation in defending common values
and vital interests in the fields of security, infrastructure, and national economy. The example of Adalbert of Slavník, whose life and work stand behind cultural and state-law traditions of the Visegrad countries, serves as a common source of inspiration.

The work is published in two language versions - Czech and English.


Collective of Authors:

Petr Bahník, Jaroslav Bašta, Petr Drulák, Aleš Dvořák,
Petr Charvát, Stanislav Janský, Zdeněk Koudelka,
Adam Kretschmer, Radomír Malý, Martin Pecina, Igor Volný, Zdeněk Žák

Edition: first
Place and date of publication: Prague, June 2021
Published by: Patrimonium Sancti Adalberti, z.s.
MK ČR E 24182
ISBN 978-80-270-9766-1 (paperback version)
ISBN 978-80-270-9767-8 (pdf version in English)Objednávka brožované verze za 199,- Kč (vč. DPH a poštovného).
Zájemci o brožovanou verzi si o ni mohou napsat mailem na adresu psa@psazs.cz, kde uvedou počet kusů, svoje jméno, příp. název instituce, a doručovací adresu, kam chtějí výtisk(y) zaslat.